Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 1.1

1.1 Wsparcie zatrudnienia, Pomoc Techniczna

Zakończony 30.04.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

 W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Ministerstwo Finansów,
 • jednostki pełniące rolę Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla krajowych programów operacyjnych (za wyjątkiem WUP, pełniących rolę IP POWER, które będą finansowane w ramach pomocy technicznej POWER),
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

zatrudnienie pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, tworzeniem sieci, rozpatrywaniem skarg, koordynacją oraz kontrolą i audytem instrumentów strukturalnych wdrażanych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r. oraz zatrudnienie pracowników wykonujących działania wspierające na rzecz instytucji w systemie realizacji Umowy Partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 1.1.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00