Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 1.1

1.1 Wsparcie zatrudnienia, Pomoc Techniczna

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 30.04.2017

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w zakresie zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich gwarantujących sprawne działanie instytucji systemu realizacji Umowy Partnerstwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

 W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Ministerstwo Finansów,
 • jednostki pełniące rolę Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla krajowych programów operacyjnych (za wyjątkiem WUP, pełniących rolę IP POWER, które będą finansowane w ramach pomocy technicznej POWER),
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

zatrudnienie pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, tworzeniem sieci, rozpatrywaniem skarg, koordynacją oraz kontrolą i audytem instrumentów strukturalnych wdrażanych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r. oraz zatrudnienie pracowników wykonujących działania wspierające na rzecz instytucji w systemie realizacji Umowy Partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 1.1.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00