Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja "Rewitalizacja w małych i średnich miastach"

Konferencja odbyła się.

Informacja o konferencji

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pt. Rewitalizacja w małych miastach, która odbędzie się 5–7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k/Dobiegniewa.

Transmisja internetowa

Zapraszamy do obejrzenia transmisji internetowej: www.popt.gov.pl/transmisja

Konferencja wpisuje się w pakiet działań na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Działania służą realizacji celów polityki regionalnej wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wsparcie obejmuje m.in.

 • regulacje prawne (ustawa o rewitalizacji),
 • dotacje na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji,
 • Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji,
 • publikacje,
 • warsztaty i konferencje poświęcone rewitalizacji
 • wsparcie 23 miast w działaniach modelowych i pilotażowych w zakresie wyzwań rewitalizacyjnych.

Wszystkie z wymienionych działań mają umożliwić przezwyciężenie dotychczasowych barier i ograniczeń w działaniach miast na obszarach wymagających odnowy.

Prowadzone do tej pory przez gminy w Polsce działania spotykały się nierzadko z krytyką, która wskazywała, że przyczyniają się one jedynie do uporządkowania przestrzeni.

Konferencja Rewitalizacja w małych miastach wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. W jej trakcie omówione zostaną:

 • zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście: od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji;
 • zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach oraz kwestie związane z zapewnieniem komplementarności i integralności działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • pierwsze wnioski z półtorarocznego funkcjonowania ustawy o rewitalizacji oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich.

Zgłoszenia możliwe są poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.konferencjamalemiasta.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na konferencję może decydować organizator.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport na miejscu oraz noclegi i wyżywienie podczas konferencji.

Dla kogo

Konferencja w sposób szczególny skierowana jest do miast małych i średnich, dla których rewitalizacja może stanowić szansę na rozwój. Zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Tematyka konferencji ma wychodzić naprzeciw wyzwaniom stojącym przed działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne w zakresie rewitalizacji i planowania przestrzennego.

Zapraszamy do rejestrowania się przedstawicieli małych i średnich ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich.

Program Konferencji

DZIEŃ 1: 5 CZERWCA 2017 R.

20:00 Kolacja – restauracja hotelu Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

 

DZIEŃ 2: 6 CZERWCA 2017 R.

 • 9:30 – 10:00 Rozpoczęcie konferencji – Wystąpienie Pana Leszka Stefana Walocha Burmistrza Dobiegniewa oraz Ministra Pawła Chorążego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
 • 10:00 – 10:10 Specyfika małych miast w rewitalizacji, Przemysław Derwich – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju;
 • 10:10 – 10:30 Inicjatywy Ministerstwa Rozwoju w zakresie małych i średnich miast, Daniel Baliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju.

BLOK I: MONITOROWANIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH

 • 10:30 – 11:00 Półtora roku doświadczeń w stosowaniu ustawy o rewitalizacji: diagnoza, delimitacja i GPR, Michał Leszczyński – Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;
 • 11:00 – 11:30 Przerwa*
 • 11:30 – 12:30 Dwie równoległe sesje:
  • SEMINARIUM 1: Diagnozowanie zjawisk kryzysowych - Diagnoza gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, cel diagnozy, etapy i sposób diagnozowania, dobór wskaźników, poziom szczegółowości i efekty diagnozy, Aleksandra Kułaczkowska – Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju.
  • SEMINARIUM 2: Monitorowanie programu rewitalizacji - Dobór i opracowanie wskaźników, mechanizmy gromadzenia i agregacji danych, organizacja systemu monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacyjnych (po co, jak i jak często monitorować, bieżąca obserwacja zachodzących zmian i reagowanie na zmiany, jaki obszar monitorować), Paulina Sikorska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
 • 12:30– 13:30 Obiad*

BLOK II: ZARZĄDZANIE PROCESEM REWITALIZACJI

 • 13:30 – 14:00 Zarządzanie procesem rewitalizacji, Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
 • 14:00 – 15:00 Dwie równoległe sesje:
  • SEMINARIUM 3: System zarzadzania procesem rewitalizacji w mieście - Struktury zarządcze, rola i odpowiedzialność operatora lub zespołu ds. rewitalizacji, podział zadań i współpraca z komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy, z Radą Miejską, z instytucjami, NGO, Radą Osiedla, mieszkańcami, Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
  • SEMINARIUM 4: Koordynacja procesu rewitalizacji w mieście - Współpraca urzędu miasta z interesariuszami, w tym z Komitetem Rewitalizacji, rola Komitetu Rewitalizacji, komunikacja urzędu z interesariuszami, sposób angażowania interesariuszy w działania rewitalizacyjne, Aneta Nasternak-Kmieć, Kamil Stanos – Urząd Miasta Starachowice.
 • 15:00 – 15:30 Przerwa*

BLOK III: INTEGROWANIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

 • 15:30 – 16:00 Kompleksowe podejście do rewitalizacji – miasta duże, małe, gminy wiejskie, Andrzej Brzozowy, Rajmund Ryś – Eksperci w zakresie rewitalizacji.
 • 16:00 – 17:00 Dwie równoległe sesje
  • SEMINARIUM 5: Integrowanie przedsięwzięć w rewitalizacji - Możliwości i ograniczenia w integrowaniu działań i projektów, elastyczność programu rewitalizacji, rola urzędników i interesariuszy, Rajmund Ryś – Ekspert w zakresie rewitalizacji.
  • SEMINARIUM 6: Rewitalizacja w małym mieście a odnowa wsi - Doświadczenia, różnice, źródła wiedzy, źródła finansowania, kierunki myślenia o ujednoliceniu/dostosowaniu zasad finansowania, Andrzej Brzozowy – Ekspert w zakresie rewitalizacji.
 • 19:00Kolacja – restauracja hotelu Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

 

*Przerwy

Prezentacja materiałów edukacyjnych. W czasie przerw kawowych i obiadowej dostępne będą stoiska, na których prezentowane będą działania edukacyjne w rewitalizacji:

 • materiały edukacyjne opracowanych przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy współpracy z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego „Wspólna nie znaczy niczyja”;
 • materiały edukacyjne opracowane przez Miasto Łódź w ramach działań pilotażowych.

Moderator konferencji: Piotr Wołkowiński

DZIEŃ 3: 7 CZERWCA 2017 R.

 • 9:00 – 10:30 Wymeldowanie z hotelu oraz przejazd do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie;
 • 10:30 – 12:00 Wizyta studyjna – spacer po obszarze rewitalizacji w Dobiegniewie;

Program:

 • 10:30 – Zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2;
 • 10:40-12:00 – Spacer po obszarze rewitalizacji w dwóch grupach;
 • 12:00-12:20 – Zakończenie spaceru w Zespole Szkół w Dobiegniewie ul. Poznańska 5;
 • 12:20 – 12:40 Prezentacja projektu edukacyjno-kulturalnego „Wspólna nie znaczy niczyja” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy współpracy z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską, dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak oraz dr inż. arch. Dominika Pazder – Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji;
 • 13:00 – 14:00 Obiad – restauracja hotelu Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort.