Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończyła się ocena formalna wniosków o udzielenie dotacji

18 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju (MR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

FAQ - Często zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi można pobrać tutaj  (DOC 94 KB)

Wyniki oceny formalnej wniosków o udzielenie dotacji

Łącznie złożono 78 wniosków. W terminie wynikającym z regulaminu konkursu (tj. do 26 października 2018 r.) złożono 72 wnioski.

W wyniku oceny formalnej, po dokonaniu zgodnych z regulaminem konkursu uzupełnień, do oceny merytorycznej przekazano 69 wniosków - lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 326 KB)

Lista wniosków w formacie otwartym (CSV 7 KB)

 

Przedłużono termin składania wniosków w konkursie dla samorządów "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na liczne prośby ze strony potencjalnych dotacjobiorców przedłużamy termin składania wniosków w konkursie Human Smart Cities do 26 października 2018 roku.

Mamy nadzieję, że pozwoli to lepiej przygotować założenia projektów, a przede wszystkim pozwoli na przeprowadzenie rzetelnej diagnozy miasta, identyfikację problemów i działań im odpowiadających.

Prezentacje z warsztatów dla wnioskodawców

Poniżej zamieszczamy prezentacje z odbywajacych się warsztatów dla wnioskodawców w konkursie.

Mieszkalnictwo (PPT 22 MB)

Partycypacja społeczna (PPTX 7 MB)

Mobilność miejska (PPT 7 MB)

Inteligentne zarządzanie miastem (PPT 1 MB)

Środowisko - ekologia (PDF 4 MB)

Wykorzystanie danych o mieście (PPT 17 MB)

Wyniki I etapu konkursu (22.05.2018)

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej fiszek złożonych w ramach konkursu eksperci zauważyli, że szczególnego wsparcia w przygotowaniu i wdrażaniu inteligentnych rozwiązań wymagają miasta małe i średnie.

W celu wyrównania szans małych i średnich ośrodków podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu wszystkich złożonych i formalnie poprawnych 108 fiszek.

Podczas II etapu Konkursu wnioskodawcy otrzymają wsparcie edukacyjne oraz będą mieli możliwość składania właściwych wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów.

Do pobrania - lista wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu (PDF 135 KB)

 

Termin składania koncepcji projektu

Termin mija 26 października 2018 r.

Koncepcje projektu należy przesłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Liczy się data wpływu do Kancelarii Głównej MIiR.

 

Zmiana regulaminu konkursu

Z uwagi na powyższe zmieniony został regulamin konkursu - regulamin konkursu (maj 2018) (DOC 352 KB)

 

Wsparcie dla wnioskodawców

Warsztaty tematyczne

Realizując potrzebę wyrównywania szans zapraszamy przedstawicieli wnioskodawców na organizowane przez nas dwudniowe warsztaty dotyczące przygotowania i wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach (Smart Cities).

Możecie państwo rejestrować się na każdy z tematów. Prosimy o wybieranie w pierwszej kolejności (o ile to możliwe) najbliższych terminów. Rejestracja prowadzona jest do wyczerpania miejsc, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.hsmartcities.pl

W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielem organizatora warsztatów - dane w zakładce Kontakt na stronie rejestracyjnej.

Indywidualne wsparcie eksperckie

Przedstawiciele miasta – Wnioskodawcy mogą odbyć 3 godzinną rozmowę z ekspertami na temat koncepcji swojego projektu. Konsultacje będą się odbywały w 5 miastach, w których obecnie organizowane są warsztaty. Celem konsultacji nie jest pomoc w napisaniu wniosku o przyznanie dotacji, a jedynie omówienie planowanych działań, ewentualna modyfikacja tematu wiodącego.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.hsmartcities.pl

 

Zakończyła się ocena formalna fiszek projektowych

Łącznie złożono 115 fiszek. W terminie wynikającym z regulaminu konkursu (tj. do 24 listopada 2017 r.) złożono 109 fiszek.

W wyniku oceny formalnej, po dokonaniu zgodnych z regulaminem konkursu uzupełnień, do oceny merytorycznej przekazano 108 fiszek - lista fiszek przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 61 KB)

 

Zmiana regulaminu konkursu

Z uwagi na innowacyjną, nowatorską i z tego powodu trudną dla wielu potencjalnych wnioskodawców tematykę uruchomionego konkursu dotacji pt. HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania fiszek projektowych do 24 listopada br. (pkt. 15.1 Regulaminu konkursu).

Ponadto, zmieniono sposób wskazania daty granicznej przyjmowania fiszek projektowych z daty stempla pocztowego na datę wpływu (pkt 14.2 i 15.1 Regulaminu).

Dodatkowo, z uwagi na brak definicji obszaru funkcjonalnego miasta, wskazanego w punkcie 8.1 Regulaminu, pociągający za sobą pytania ze strony wnioskodawców, zdecydowano się wprowadzić odpowiednie zapisy doprecyzowujące powyższe pojęcie.

W pozostałym zakresie Regulamin pozostał niezmieniony.

Poniżej załączono regulamin w nowym brzmieniu.

 

Dodatkowe spotkanie informacyjne

Zaplanowano zorganiozowanie dodatkowego spotkania informacyjnego, które odbędzie się 24 października br. w Gdyni. Szczegóły w zakładce Konferencje i szkolenia.

Informacje o konkursie

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

 

Procedura wnioskowania o dotację

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap I

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MR fiszkę projektową (której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta.

UWAGA!

Fiszki, które zostały wybrane w I etapie konkursu nie dostają automatycznie dotacji. Pełne koncepcje projektu opracowane na ich bazie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania. Z wnioskodawcami, których fiszki zostały wybrane w I etapie konkursu nie jest podpisywana umowa, gdyż nie otrzymują oni żadnych środków finansowych tylko wsparcie merytoryczne, o którym mowa poniżej. 

Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej jakości, MR może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu. 

Etap II

Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu dotacji. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

 

Sposób składania fiszek (I etap) i wniosków (II etap)

Formularz fiszki (w I etapie)/wniosku (w II etapie) o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zwany dalej „fiszką/wnioskiem”, należy złożyć papierowo w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci wypełnionego formularza PDF i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD lub pendrive) i dostarczyć osobiśice lub wysłać pocztą/kurierem, na adres:  

Dokumenty wyślij na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Departament Programów Pomocowych

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Na kopercie koniecznie napisz!

  • Konkurs „HUMAN SMART CITIES”
  • pełną nazwę i adres Wnioskodawcy

Terminy

Ogłoszenie konkursu – 18 lipca 2017 r.

Termin składania fiszek projektowych – 24 listopada 2017 r.

Termin składania koncepcji projektu zostanie przekazany wnioskodawcom wybranym w pierwszym etapie konkursu, ale nie może to być termin wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektów

  • minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto
  • maksymalna wartość projektu to 4 mln zł netto
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mr.gov.pl

Zapoznaj się z dokumentami!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową przed wysłaniem pytania na skrzynkę kontaktową!

Dokumentacja konkursowa

Regulamin konkursu dotacji "Human Smart Cities"  (DOC 228 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu dotacji:

 

Spotkania informacyjne

Prosimy o śledzenie zakładki Konferencje i szkolenie na stronie Programu Pomoc Techniczna - będą się tam sukcesywnie pojawiać informacje o spotkaniach nt. konkursu.