Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dla samorządów "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

18 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju (MR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

FAQ - Często zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi można pobrać tutaj  (DOC 94 KB)

Uwaga! Wyniki I etapu konkursu, zmiana regulaminu konkursu, warsztaty dla wnioskodawców

Prezentacje z warsztatów dla wnioskodawców

Poniżej zamieszczamy prezentacje z odbywajacych się warsztatów dla wnioskodawców w konkursie.

Mieszkalnictwo (PPT 22 MB)

Partycypacja społeczna (PPTX 7 MB)

Mobilność miejska (PPT 7 MB)

Inteligentne zarządzanie miastem (PPT 1 MB)

Środowisko - ekologia (PDF 4 MB)

Wykorzystanie danych o mieście (PPT 17 MB)

Wyniki I etapu konkursu

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej fiszek złożonych w ramach konkursu eksperci zauważyli, że szczególnego wsparcia w przygotowaniu i wdrażaniu inteligentnych rozwiązań wymagają miasta małe i średnie.

W celu wyrównania szans małych i średnich ośrodków podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu wszystkich złożonych i formalnie poprawnych 108 fiszek.

Podczas II etapu Konkursu wnioskodawcy otrzymają wsparcie edukacyjne oraz będą mieli możliwość składania właściwych wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów.

Do pobrania - lista wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu (PDF 135 KB)

 

Termin składania koncepcji projektu

Termin mija 28 września 2018 r.

Koncepcje projektu należy przesłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Liczy się data wpływu do Kancelarii Głównej MIiR.

 

Zmiana regulaminu konkursu

Z uwagi na powyższe zmieniony został regulamin konkursu - regulamin konkursu (maj 2018) (DOC 352 KB)

 

Wsparcie dla wnioskodawców

Warsztaty tematyczne

Realizując potrzebę wyrównywania szans zapraszamy przedstawicieli wnioskodawców na organizowane przez nas dwudniowe warsztaty dotyczące przygotowania i wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach (Smart Cities).

Możecie państwo rejestrować się na każdy z tematów. Prosimy o wybieranie w pierwszej kolejności (o ile to możliwe) najbliższych terminów. Rejestracja prowadzona jest do wyczerpania miejsc, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.hsmartcities.pl

W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielem organizatora warsztatów - dane w zakładce Kontakt na stronie rejestracyjnej.

Indywidualne wsparcie eksperckie

Przedstawiciele miasta – Wnioskodawcy mogą odbyć 3 godzinną rozmowę z ekspertami na temat koncepcji swojego projektu. Konsultacje będą się odbywały w 5 miastach, w których obecnie organizowane są warsztaty. Celem konsultacji nie jest pomoc w napisaniu wniosku o przyznanie dotacji, a jedynie omówienie planowanych działań, ewentualna modyfikacja tematu wiodącego.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.hsmartcities.pl

 

Zakończyła się ocena formalna fiszek projektowych

Łącznie złożono 115 fiszek. W terminie wynikającym z regulaminu konkursu (tj. do 24 listopada 2017 r.) złożono 109 fiszek.

W wyniku oceny formalnej, po dokonaniu zgodnych z regulaminem konkursu uzupełnień, do oceny merytorycznej przekazano 108 fiszek - lista fiszek przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 61 KB)

 

Zmiana regulaminu konkursu

Z uwagi na innowacyjną, nowatorską i z tego powodu trudną dla wielu potencjalnych wnioskodawców tematykę uruchomionego konkursu dotacji pt. HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania fiszek projektowych do 24 listopada br. (pkt. 15.1 Regulaminu konkursu).

Ponadto, zmieniono sposób wskazania daty granicznej przyjmowania fiszek projektowych z daty stempla pocztowego na datę wpływu (pkt 14.2 i 15.1 Regulaminu).

Dodatkowo, z uwagi na brak definicji obszaru funkcjonalnego miasta, wskazanego w punkcie 8.1 Regulaminu, pociągający za sobą pytania ze strony wnioskodawców, zdecydowano się wprowadzić odpowiednie zapisy doprecyzowujące powyższe pojęcie.

W pozostałym zakresie Regulamin pozostał niezmieniony.

Poniżej załączono regulamin w nowym brzmieniu.

 

Dodatkowe spotkanie informacyjne

Zaplanowano zorganiozowanie dodatkowego spotkania informacyjnego, które odbędzie się 24 października br. w Gdyni. Szczegóły w zakładce Konferencje i szkolenia.

Informacje o konkursie

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

 

Procedura wnioskowania o dotację

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap I

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MR fiszkę projektową (której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta.

UWAGA!

Fiszki, które zostały wybrane w I etapie konkursu nie dostają automatycznie dotacji. Pełne koncepcje projektu opracowane na ich bazie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania. Z wnioskodawcami, których fiszki zostały wybrane w I etapie konkursu nie jest podpisywana umowa, gdyż nie otrzymują oni żadnych środków finansowych tylko wsparcie merytoryczne, o którym mowa poniżej. 

Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej jakości, MR może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu. 

Etap II

Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu dotacji. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

 

Sposób składania fiszek (I etap) i wniosków (II etap)

Formularz fiszki (w I etapie)/wniosku (w II etapie) o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zwany dalej „fiszką/wnioskiem”, należy złożyć papierowo w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci wypełnionego formularza PDF i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD lub pendrive) i dostarczyć osobiśice lub wysłać pocztą/kurierem, na adres:  

Dokumenty wyślij na adres:

Ministerstwo Rozwoju - Kancelaria Główna

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Na kopercie koniecznie napisz!

  • Konkurs „HUMAN SMART CITIES”
  • pełną nazwę i adres Wnioskodawcy

Terminy

Ogłoszenie konkursu – 18 lipca 2017 r.

Termin składania fiszek projektowych – 24 listopada 2017 r.

Termin składania koncepcji projektu zostanie przekazany wnioskodawcom wybranym w pierwszym etapie konkursu, ale nie może to być termin wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektów

  • minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto
  • maksymalna wartość projektu to 4 mln zł netto
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mr.gov.pl

Zapoznaj się z dokumentami!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową przed wysłaniem pytania na skrzynkę kontaktową!

Dokumentacja konkursowa

Regulamin konkursu dotacji "Human Smart Cities"  (DOC 228 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu dotacji:

 

Spotkania informacyjne

Prosimy o śledzenie zakładki Konferencje i szkolenie na stronie Programu Pomoc Techniczna - będą się tam sukcesywnie pojawiać informacje o spotkaniach nt. konkursu.