Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Nowym elementem tego dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Celem tych standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do korzystania z projektów i efektów Funduszy Europejskich.

Standardy stanowią załącznik nr 2 do Wytycznych i  mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ogłoszonych po 11 kwietnia br. Jednocześnie instytucja zarządzająca programem lub instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy może - w uzgodnieniu z beneficjentem - zdecydować o stosowaniu tych standardów również w projektach, których realizację już rozpoczęto.

Należy podkreślić, że standardy dostępności stanowią jedno z pierwszych zrealizowanych działań  zaplanowanych w ramach nowego programu rządowego Dostępność Plus. Inauguracja tego Programu odbędzie się 23 kwietnia podczas konferencji z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Więcej na temat programu rządowego Dostępność Plus.