Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020[1], zwanym dalej „POPT” jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” lub „Ministrem”.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań: Instytucji Zarządzającej POPT, beneficjenta POPT, Instytucji Certyfikującej POPT.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Ministrze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[2]), w związku z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.[3],
 • ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020[4].

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym Minister przekaże organom Unii Europejskiej zestawienie dotyczące poszczególnych operacji finansowych (zgodnie z art. w art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Po upływie ww. okresów dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[5].

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa i adres organizacji, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL, wynagrodzenie.

Kategorie osób:

 • osoby uprawnione do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony wnioskodawców, dotacjobiorców i partnerów, którzy aplikują o środki wspólnotowe i realizują projekty w ramach krajowego programu operacyjnego finansowanego ze środków FS w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących, spotkań oraz odbiorcy pomocy i podmioty działające w ich imieniu;
 • inne osoby, w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków.

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, realizacji, rozliczenia projektu lub umowy w ramach POPT.

VI. Źródło pochodzenia danych

Osoby, których dane dotyczą, oraz podmioty wskazane w pkt IV.

VII. Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto dane osobowe mogą być/ są powierzane lub udostępniane:

 • Ministerstwu Finansów oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz podmiotom zaangażowanym w realizację programu;
 • wykonawcom umów, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, a także podmiotom pełniącym funkcje ekspertów, podmiotów prowadzących audyty, kontrole, szkolenia, wsparcie i ewaluacje;
 • organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa), w tym Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO
  Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Żądanie realizacji praw wymienionych w lit. a-c należy przesłać, na adresy wskazane w pkt X. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych POPT 2014-2020”.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl).

 

Przypisy:

[1] Celem POPT jest współfinansowanie ze środków UE wydatków ponoszonych przez instytucje systemu wdrażania polityki spójności oraz zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020. Minister pełni w POPT rolę Instytucji Zarządzającej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.popt.gov.pl.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

[4] Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.

[5] Dz.U. z 2020 r. poz. 164.