Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucje realizujące Program

Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Programem Pomoc Techniczna odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionelnej. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje Instytucji Zarządzającej są bardzo szerokie – począwszy od  opracowania samego programu, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Zadania Instytucji Zarządzającej programem opisuje szczegółowo Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Należą do nich:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego;
 6. Pełnienie funkcji Instytucji Certyfikującej/ zadań związanych z certyfikacją;
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 8. Nakładanie korekt finansowych;
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności:
  • Wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek
  • Wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań
  • Rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w pkt. a i b wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo wdrażającą;
 10. Ewaluacja programu operacyjnego;
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego;
 12. Zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.

Kontakt

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Programem Pomoc Techniczna:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel.: 22 273 78 00
faks: 22 273 89 13

Opiekunowie beneficjentów POPT 2014-2020

Pani Monika Bartoszewicz (monika.bartoszewicz@mfipr.gov.pl):

 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Departament Informatyki,  Departament Regionalnych Programów Operacyjnych (ZIT), Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Departament Współpracy Terytorialnej,
 • Ministerstwo Zdrowia.

Pan Krzysztof Bawiec (krzysztof.bawiec@mfipr.gov.pl):

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (działanie 1.1), Departament Promocji Funduszy UE (działanie 2.1, 3.1).

Pani Monika Gaik-Ficińska (monika.gaik-ficinska@mfipr.gov.pl):

 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Finansów: Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Departament Programów Pomocowych,
 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pani Jolanta Korczak (jolanta.korczak@mfipr.gov.pl):

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (działanie 1.2), Departament Programów Pomocowych, Departament Promocji Funduszy UE (działanie 4.1), Departament Strategii,
 • Ministerstwo Klimatu (sektor Środowisko),
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pani Agnieszka Kwiatkowska (agnieszka.kwiatkowska@mfipr.gov.pl):

 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych,
 • Ministerstwo Finansów: Departament Instytucji Płatniczej,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Departament Programów Pomocowych,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Urząd Zamówień Publicznych.

Pani Jowita Romankiewicz (jowita.romankiewicz@mfipr.gov.pl):

 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Departament Certyfikacji i Desygnacji, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Departament Programów Pomocowych,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pani Karolina Zgódka (karolina.zgodka@mfipr.gov.pl):

 • Ministerstwo Klimatu (sektor Energetyka),
 • Ministerstwo Finansów: Departament Audytu Środków Publicznych,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Biuro Administracyjne, Departament Programów Pomocowych, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych.