Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest  przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, ograniczenie to zapewni znaczący wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ POPT, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POPT, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego 

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności: 

  • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
  • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POPT, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
  • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania komitet monitorujący zatwierdza:

  • metodykę i kryteria wyboru projektów;
  • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POPT;
  • propozycje IZ POPT dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. instytucji realizujących politykę spójności czy informacji i promocji) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie. 

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego 

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele:

  • strony rządowej
  • strony samorządowej
  • partnerów spoza administracji.

Łącznie przedstawiciele strony samorządowej i partnerów spoza administracji stanowią ponad połowę składu Komitetu Monitorującego co zapewnia tym instytucjom znaczący wpływ na podejmowanie decyzji.

 

 

Uchwały Komitetu Monitorującego

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

• Uchwała nr 1/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 z 8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2017 roku (DOC 23 KB)

Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

Dodatkowe dokumenty

Prezentacje