Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

FINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA INSTYTUTCJI        

 1. Finansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności. 

  Kontynuowany i wzmocniony zostanie proces ujednolicania zasad wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację polityki spójności. W związku z tym, w porównaniu z poprzednim okresem programowania, rozszerzony zostanie krąg instytucji objętych współfinansowaniem wynagrodzeń w ramach POPT, który obejmie dodatkowo  praktycznie wszystkie instytucje wykonujące zadania z zakresu realizacji krajowych programów operacyjnych. Tym samym w ramach krajowych programów nie będzie konieczne zapewnienie finansowania na utrzymanie ww. instytucji.

 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności. 

  Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno poprzez tradycyjne formy szkolenia (tj. warsztaty, kursy stacjonarne, studia), jak i  nowatorskie działania edukacyjne (tj. e-learning, benchlearning, współpraca i wymiana bliźniacza pomiędzy instytucjami, akcje informacyjno-edukacyjne). W szczególności realizowane będą działania edukacyjne z tematów istotnych z punktu widzenia realizacji polityki spójności, między innymi z prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, wskaźników, ocen oddziaływania na środowisko. 

 3. Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności. 

  W ramach działania planowane jest finansowanie:


  • zakupu wyposażenia biurowego, 
  • zakupu sprzętu komputerowego,
  • budowy i rozwoju oraz utrzymania systemów i infrastruktury teleinformatycznej,
  • wydatków administracyjnych,
  • kosztów związanych z dostosowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy,
  • zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
  • zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej,
    

SKUTECZNY I EFEKTYWNY SYSTEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 

Finansowanie działań rozwijających kulturę i potencjał ewaluacyjny (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz wszelkiego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby dokonania oceny wdrażania polityki spójności, a także na potrzeby POPT 2014-2020. Szczególny nacisk zostanie położony na dostosowanie systemu ewaluacji do wymogów przepisów rozporządzeń obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywanie nowoczesnych technik ewaluacji oraz zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania rekomendacjami.

 1. Finansowanie działań rozwijających kulturę i potencjał ewaluacyjny (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz wszelkiego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby dokonania oceny wdrażania polityki spójności, a także na potrzeby POPT 2014-2020. Szczególny nacisk zostanie położony na dostosowanie systemu ewaluacji do wymogów przepisów rozporządzeń obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywanie nowoczesnych technik ewaluacji oraz zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania rekomendacjami. 
 2. Systemy informatyczne niezbędne do realizacji polityki spójności

  Finansowanie takich działań jak:

  • rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego obsługującego procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności w latach 2014-2020,
  • utrzymanie i niezbędne modyfikacje Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013, 
  • budowa adekwatnego systemu na potrzeby perspektywy finansowej po 2020 roku,
  • budowa, rozwój i utrzymanie systemu informatycznego wspólnego dla POPT 2014-2020 i Priorytetów pomocy technicznej w krajowych Programów oraz innych systemów informatycznych zbudowanych lub dostosowanych na potrzeby IZ POPT,
  • budowa, rozwój i utrzymanie innych systemów i infrastruktury teleinformatycznej obsługujących procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności. 


 3. Wymiana doświadczeń i informacji

  Zapewnienie mechanizmów i upowszechnianie wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczących realizacji polityki spójności i procesów z nią powiązanych. Promocja dobrych praktyk, organizacja konferencji i seminariów, wizyt studyjnych, kwestie związane z warunkowością ex-ante, polityką zorientowaną na rezultaty, wymiarem terytorialnym polityki spójności, zagadnieniami o charakterze horyzontalnym, np. w obszarze antykorupcji i przeciwdziałania nieprawidłowościom. Sprawdzoną formą wymiany doświadczeń, której kontynuacja jest przewidziana w latach 2014-2020 jest tworzenie grup roboczych oraz sieci tematycznych na wzór sieci, a także innych ciał dialogu angażujących partnerów. 

  Mogą być zlecane niezbędne badania, analizy i ekspertyzy oraz finansowane uczestnictwo w działaniach szkoleniowych i edukacyjnych. W ten sposób podniesiona zostanie zdolność partnerów w zakresie realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. 

 4. Koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy Partnerstwa.

  Wsparcie będzie udzielane specyficznym grupom projektodawców. W szczególności chodzi o beneficjentów znajdujących się na obszarach strategicznej interwencji (OSI), jednostki samorządu terytorialnego, które dysponują słabszym potencjałem na tle pozostałych beneficjentów oraz innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie Funduszy Europejskich.  Forma wsparcia to dotacja na realizację projektów (w tym predefiniowanych, pilotażowych i partnerskich) w obszarach kluczowych z punktu widzenia realizacji polityki spójności (np. obszary funkcjonalne, polityka miejska, wymiar terytorialny, rewitalizacja). Wsparcie może być świadczone przez panel ekspertów w dziedzinach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. Panel będzie pełnił rolę doradczą i analityczną. W realizację powyższych działań angażowani będą właściwi partnerzy. W szczególności będą oni realizować projekty skierowane do specyficznych kategorii beneficjentów i potencjalnych beneficjentów np. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych. 

POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Koordynacja i prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
 2. Działania szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Wśród tematów szkoleń można wymienić m.in. zamówienia publiczne, proces inwestycyjny, pomoc publiczna, ocenę oddziaływania na środowisko, instrumenty finansowe, partnerstwo publiczno-prywatne, konsultacje społeczne, rewitalizacja, antykorupcja, przeciwdziałanie nieprawidłowościom.
 3. Wsparcie podejścia terytorialnego we wdrażaniu polityki spójności w latach 2014-2020
 4. Wymiana  najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie usprawnienia procesu przygotowania, zarządzania i wdrażania projektów.
 5. Dotacje na wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. 

INFORMACJA I PROMOCJA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej. 
 2. Przygotowanie, produkcja i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych. 
 3. Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych (w mediach, w tym mediach elektronicznych, kampanii Public Relations, współpraca z mediami) skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów dotyczących możliwości i zasad realizacji projektów oraz do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości nt. roli i znaczenia środków z Funduszy Europejskich (w tym dotacje dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych).
 4. Organizacja wydarzeń, akcji promocyjnych i społecznych.  
 5. Promocja i informacja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.