Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W programie Pomoc Techniczna wszystkie projekty wyłaniane są w trybie pozakonkursowym. Ze względu na charakter projektów pomocy technicznej ich wnioskodawcy są jednoznacznie określeni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Ich pełna lista jest określona w Szczegółowym opisie priorytetów POPT 2014-2020.

Kto może występować o dotację?

Wsparcie w programie Pomoc Techniczna przewidziane jest dla instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020 w zakresie:

 • przygotowania,
 • zarządzania,
 • monitorowania,
 • oceny,
 • informacji i komunikacji,
 • tworzenia sieci,
 • rozpatrywania skarg,
 • kontroli i audytu.

Beneficjentami Programu Pomoc Techniczna 2014- 2020 są następujące instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie zadań związanych z realizacją polityki spójności),
 • Centrum Projektów Europejskich (kontrolerzy I stopnia w EWT w programach transnarodowych i międzyregionalnych, jednostka odpowiedzialna za koordynację PIFE, jednostka odpowiedzialna za administrację EISP),
 • Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań związanych z realizacją polityki spójności),
 • Jednostki pełniące rolę Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla krajowych programów operacyjnych*,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (instytucja kluczowa w obszarze wydawania ocen oddziaływania na środowisko),
 • Główny Urząd Statystyczny (instytucja kluczowa w obszarze monitorowania polityki spójności),
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (instytucja kluczowa w obszarze gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym),
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (instytucja kluczowa w obszarze pomocy publicznej),
 • Urząd Transportu Kolejowego (instytucja kluczowa w obszarze transportu kolejowego),
 • Urząd Zamówień Publicznych (instytucja kluczowa w obszarze kontroli zamówień publicznych),
 • Ministerstwo Cyfryzacji (instytucja kluczowa w obszarze cyfryzacji),
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Z wyjątkiem WUP, pełniących rolę IP POWER, które będą finansowane w ramach pomocy technicznej POWER.

 

Dla kogo są projekty

Realizacja projektów finansowanych z programu Pomoc Techniczna ma służyć beneficjentom Funduszy Europejskich w zakresie:

 • obsługi, 
 • edukacji,
 • informacji i promocji.