Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Programu Pomoc Techniczna,  jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Program Pomoc Techniczna finansowany jest z dwóch źródeł:

  • Funduszu Spójności, z którego na Program przeznaczone jest 700,1 mln euro.
  • Środków krajowych z Budżetu Państwa – 123,55 mln euro. 

Zaangażowanie środków krajowych zostało oszacowane przy założeniu maksymalnego poziomu dofinansowania każdego Priorytetu  Funduszu Spójności na poziomie 85 proc.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

PRIORYTET CEL WSPARCIE UE (mln euro) WKŁAD KRAJOWY
poziom minimalny
SUMA
ZASOBY LUDZKIE

Utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją polityki spójności (z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania: 2007-2013[1], 2014-2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.) [1] W tym zadania związane z rozliczaniem Funduszu Spójności 2004-2006. 491 623 363,00 

86 757 064,06

578 380 427,06    

Wysoko wykwalifikowani pracownicy zaangażowani we wdrażanie polityki spójności
SKUTECZNY I EFEKTYWNY  SYSTEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI

Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu wdrażania polityki spójności 32 800 000

5 790 000


38 590 000


Sprawnie działające i użyteczne systemy informatyczne wykorzystywane w procesie realizacji polityki spójności
Skuteczny system wymiany doświadczeń oraz przepływu informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów
POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH Sprawnie działający ogólnopolski system dostępu do informacji i konsultacji dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu 157 500 000 27 790 000 185 290 000
Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów  Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie Funduszy Europejskich
Skutecznie działający ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) na poziomie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie
INFORMACJA I PROMOCJA Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści z wdrażania polityki spójności 18 200 000 3 211 764,71              21 411 764,71

Sposób finansowania projektów

Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca przyznaje dofinansowanie dla operacji pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w drodze podjęcia decyzji lub poprzez podpisanie z beneficjentem umowy lub porozumienia o dofinansowaniu Umowa/porozumienie lub decyzja zawiera w szczególności:

a)   wysokość przyznanego dofinansowania,

b)   termin i sposób rozliczenia przyznanych środków,

c)   sposób sprawozdawania i rozliczeń,

d)   sankcje za naruszenie warunków umowy/porozumienia lub decyzji o dofinansowaniu.

Dofinansowanie może być przekazane w formie określonej w ustawie o finansach publicznych. Warunki udzielania dofinansowania określa umowa/porozumienie lub decyzja o do finansowaniu operacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.