Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Miasto modelowe zapłaci 10 tysięcy złotych za pomysły innowacyjnych projektów społecznych

Miasto Bytom ogłosiło otwarty, ogólnopolski konkurs na pomysły innowacyjnych projektów społecznych.

W konkursie przewidziano nagrodę 10 tys. zł dla autorów najlepszych pomysłów.

Aby ubiegać się o nagrodę, do 19 marca trzeba wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału (może złożyć go każda osoba dorosła). Poza opracowaniem samego pomysłu, trzeba go jeszcze odpowiednio umiejscowić w czasie, wycenić i określić harmonogram działań. Projekt ma trwać nie krócej niż 12, ale nie dłużej niż 18 miesięcy. Jego wartość ma opiewać na minimum 100 tys. zł., maksimum - 2 mln. zł.    

Pomysły można zgłaszać w 10 kategoriach:

1) Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;

2) Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

3) Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

4) Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;

5) Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych;

6) Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;

7) Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

8) Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;

9) Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie;

10) Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.bytomodnowa.pl