Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prace podgrupy dedykowanej programowaniu pomocy technicznej na lata 2021-2027

W IV kwartale 2019 roku odbyło się posiedzenie podgrupy dedykowanej programowaniu pomocy technicznej na lata 2021-2027. Podgrupa została powołana z członków istniejącej Grupy Sterującej do spraw pomocy technicznej, w celu dyskutowania tematów związanych z przygotowywaniem Polski do wdrażania Funduszy Europejskich w kolejnej perspektywie finansowej, a w szczególności omawiania planowanego systemu wsparcia w postaci pomocy technicznej. Podczas posiedzenia omówiony został aktualny stan negocjacji przepisów dotyczących pomocy technicznej na lata 2021-2027.

Zaprezentowane zostały też wstępne rezultaty projektu pilotażowego realizowanego przez KE w województwie lubelskim "Budowanie potencjału administracyjnego na nową perspektywę finansową". Omówione zostały wyniki badania zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich zleconego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na zakończenie przeprowadzona została także dyskusja na temat przyszłego zakresu wsparcia Pomocy Technicznej oraz linii demarkacyjnej.

Prezentacje:

Na przełomie maja i czerwca 2020 roku członkowie podgrupy wypracowywali propozycje zapisów nowego krajowego programu pomocy technicznej na lata 2021-2027. Równocześnie toczyła się dyskusja na temat propozycji wspólnej listy wskaźników dla pomocy technicznej. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 prace prowadzone były z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Większość uwag zgłaszanych przez członków podgrupy została uwzględniona.

Dyskusja koncentrowała się wokół następujących tematów:

 • sposób rozliczenia pomocy technicznej na poziomie Polska – Komisja Europejska,
 • stosowanie kosztów uproszczonych w pomocy technicznej,
 • opracowanie planu działań na rzecz zasobów ludzkich,
 • wsparcie beneficjentów ze środków pomocy technicznej,
 • ograniczenie liczby wskaźników dla pomocy technicznej.

Poniżej zamieszczona została syntetyczna informacja na temat najczęściej poruszanych zagadnień podczas prac podgrupy.

Zestawienie najczęściej poruszanych zagadnień (DOCX 243 KB)

W sierpniu 2020 roku efekty pracy członków podgrupy zostały pokazane partnerom spoza administracji – reprezentowanym poprzez członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa. Celem tego działania było aktywne zaangażowanie partnerów zarówno w proces tworzenia systemu pomocy technicznej na nową perspektywę, jak i przygotowania krajowego programu pomocy technicznej (Pomoc Techniczna dla Funduszy UE). We wrześniu 2020 roku partnerzy zgłosili swoje uwagi i propozycje zapisów do programu. Na początku października 2020 roku zorganizowane zostało spotkanie on-line poświęcone roli pomocy technicznej w aktywnym wsparciu realizacji zasady partnerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem programu Pomoc Techniczna dla Funduszy UE. Wzięli w nim udział przedstawiciele sześciu organizacji reprezentujących partnerów:

 • Business Centre Club,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • Konfederacja Lewiatan,
 • Pracodawcy RP,
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej,
 • Związek Rzemiosła Polskiego.

Prezentacja:

Założenia programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii Europejskiej  (PDF 651 KB)

W grudniu 2020 roku członkom podgrupy został rozesłany specjalny materiał podsumowujący najważniejsze informacje związane z programowaniem pomocy technicznej na lata 2021-2027. To działanie miało na celu skoordynowanie i usprawnienie procesów związanych z  programowaniem wsparcia, zwłaszcza w regionach.

Na przełomie kwietnia i marca 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Uwagi do programu składane były za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz podczas zorganizowanej specjalnie w tym celu konferencji on-line. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani. Ogłoszenie o ich rozpoczęciu zostało zamieszczone w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronach internetowych ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Dodatkowo przygotowane zostało pisemne zaproszenie do udziału w konsultacjach. W konferencji, która odbywała się w ramach konsultacji społecznych wzięło udział ponad 200 osób. Łącznie w procesie konsultacji społecznych formalnie zgłoszono 61 uwag. Odpowiedzi na uwagi (także na te które wpłynęły po terminie lub w innej niż przewidywano formie) zostały opublikowane w zakładce Pomoc techniczna – konsultacje społeczne.

Ponadto projekt programu został zaprezentowany na Radzie Dialogu Społecznego (29 marca 2021 r.), Podkomitecie do spraw Rozwoju Partnerstwa (1 kwietnia 2021 r.) oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego (19 kwietnia 2021 r.).

W celu szerszego zaangażowania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności organizacji pozarządowych 30 kwietnia 2021 r. zorganizowane zostało obywatelskie wysłuchanie publiczne poświęcone projektowi programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa. Od strony techniczno-organizacyjnej za to wydarzenie odpowiadały Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Wysłuchanie było otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych, gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego) i ogólnie każdą instytucję i osobę prywatną, która chciała w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Wysłuchanie było formą specyficznego i dynamicznego „udrożnienia komunikacji” pomiędzy stroną rządową a partnerami spoza administracji rządowej.

W kwietniu 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie podgrupy. Tematem przewodnim było rozliczanie projektów za pomocą kosztów uproszczonych, a także sprawy techniczne związane z kategoriami interwencji, kategoriami wydatków i wskaźnikami.

Prezentacje:

Programowanie pomocy technicznej w latach 2021-2027: przegląd najważniejszych zagadnień (PDF 823 KB)

Uproszczone metody rozliczania wydatków (SCO) w latach 2021-2027 (PDF 889 KB)

W sierpniu 2021 roku program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich został uznany za zgodny z projektem Umowy Partnerstwa oraz uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W październiku 2021 roku projekt programu został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Na przełomie listopada i grudnia 2021 roku program został przesłany do akceptacji przez Radę Ministrów.

21 grudnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Aktualna wersja programu:

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (stan na 21.12.2021) (PDF 879 KB)