Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmieniony Program Pomoc Techniczna 2014-2020

18 marca 2020 roku został zmieniony Program Pomoc Techniczna 2014-2020.

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 kwietnia 2020 roku o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 został opublikowany 15 kwietnia 2020 roku w Monitorze Polskim.

Główne zmiany w Programie mają charakter finansowy i są podyktowane przede wszystkim koniecznością zwiększenia ogólnego budżetu POPT o 3 mln euro przesunięte z pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednocześnie zmodyfikowane zostały budżety wszystkich osi priorytetowych w oparciu o analizę potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów Programu.

Do Programu wprowadzone zostały zapisy wynikające ze znowelizowanej wersji Umowy Partnerstwa mówiące o konieczności wsparcia ze środków pomocy technicznej działań koordynacyjnych (także o charakterze edukacyjnym i informacyjnym) pomiędzy EFSI (Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi) a programami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020, COSME, LIFE, Erasmus+, EaSI, CEF, EFIS). Udział Polski w programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską pozostaje nadal na niesatysfakcjonującym poziomie i dlatego potrzebne są działania wspierające oraz zapewniające odpowiednią ich koordynację z polityką spójności.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zaktualizowania nazw instytucji oraz mają charakter redakcyjny.

Przewidywane zmiany zakładają wzmocnienie systemu zarządzania i wdrażania polityki spójności poprzez zwiększenie budżetu na jego finansowanie. Zatem ich oczekiwany wpływ na realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu będzie pozytywny, jako że cele tej strategii są osiągane w Polsce w znacznej mierze przy pomocy środków polityki spójności. Zmiany nie wpłyną też negatywnie na osiągnięcie celów szczegółowych określonych w Programie.

Zapoznaj się z dokumentami: