Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast. Perspektywy Polski, Francji i krajów Grupy Wyszehradzkiej / Role of Cultural Heritage in Urban Revitalization. Prospects of Poland, France and Visegrad countries

Tematyka konferencji / Conference topics

Materiały pokonferencyjne

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji oraz relacją z wizyty studyjnej we Francji

 

 

Termin zgłoszeń

Rejestracja na konferencję zostanie zamknięta 3 listopada.

(English version below)

 • Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w programach rewitalizacji?
 • Jak zarządzać, eksponować dziedzictwo, aby wesprzeć rozwój gospodarczy?
 • Jak zadbać o integrację społeczności lokalnych, kształtowanie odpowiedzialności za swoje otoczenie?
 • Jak zainteresować, zorganizować i wykorzystać turystykę miejską na zrewitalizowanych obszarach miast historycznych?
 • Jak zapewnić harmonię przestrzenną między dawnym i nowym zasobem nieruchomości?
 • Jak uregulować nowe relacje miedzy partnerami rewitalizacji z sektora publicznego i prywatnego?

 

 • How to use cultural heritage in revitalization programmes?
 • How to manage, display the heritage to support economic development?
 • How to take care of the integration of local communities, of shaping responsibility for their environment?
 • How to attract, organize and use urban tourism in the revitalized areas of historical cities?
 • How to ensure spatial harmony between old and new properties?
 • How to regulate new relationships between revitalization partners from the public and private sectors?

Organizatorzy / Organizers:

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasada Francji w Polsce, Stowarzyszenie Sites & Cités Remarquables de France, polskie Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Ministry of Economic Development, Ministry of Infrastructure and Construction, Ministry of Culture and National Heritage and the Embassy of France in Poland, Association: Sites & Cités Remarquables de France, Polish Revitalization Forum Association, National Institute of Heritag

Dla kogo? / For whom?

Międzynorodowa konferencja pod honorowym patronatem Minsterstwa Kultury Republiki Francji "ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej" skierowana jest do pracowników samorządowych służb odpowiedzialnych za działania dotyczące ochrony zabytków oraz pracowników urzędów miast zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne. 

International conference under the honorary patronage of the Ministry of Culture of the Republic of France "ROLE OF CULTURAL HERITAGE IN URBAN REVITALIZATION Prospects of Poland, France and Visegrad countries" is addressed to self-governmental employees responsible for activities related to the protection of monuments and municipal employees involved in revitalization processes.

Ważne! / Important!

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu ani kosztów noclegu pomiędzy pierwszym a drugim dniem konferencji.

Participation in the conference is free of charge.

The organizer does not reimburse travel costs or accommodation costs between the first and second day of the conference.

Rekrutacja / Recruitment

Rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje organizator. Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję będzie przekazywana przez organizatora po zweryfikowaniu otrzymanych zgłoszeń.

Registration through the registration form.

Due to the limited number of seats the organizer decides about qualification for the conference. Information about the qualification for the conference will be provided by the organizer after verification of received applications.

Program konferencji / Conference Programme

13 listopada 2017 r.

9:15-10:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants

10:00-11:00 Sesja powitalna / Welcome session

11:00-14:00 I Panel dyskusyjny: Systemy prawne i finansowe ochrony i konserwacji zabytków a programy przekształceń zdegradowanych obszarów miejskich / I Panel discussion: Legal and financial systems for conservation and preservation of monuments and programmes for the transformation of degraded urban areas

14:00-15:00 Lunch

15:00-17:00 II Panel dyskusyjny: Dziedzictwo jako dźwignia rozwoju gospodarczego, dobre praktyki, rola stowarzyszeń i związków miast / II Panel discussion: Legacy as a lever for economic development, good practices, the role of associations and unions of the cities

 

14 listopada 2017 r.

09:00-09:30 Rejestracja uczestników / Registration of participants

09:30-12:00 III Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny / III Panel discussion: Cultural heritage and social capital

12:30-14:30 IV Panel dyskusyjny: Kształtowanie ładu przestrzennego jako narzędzie ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji / IV Panel discussion: Shaping of spatial order as a tool for heritage protection and revitalization

14:30-15:30 Lunch

15:30-17:00 V Panel dyskusyjny podsumowujący: Od refleksji do programu działań / V Summarizing discussion panel: From concepts to action programme

 

Szczegółowy program już wkrótce. / Detailed programme will be presented soon.

 

Konferencja odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju, w Sali im. Grażyny Gęsickiej.

The conference will take place in the Ministry of Economic Development, at the Grażyna Gęsicka Hall.