Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dla samorządów: Modelowa rewitalizacja miast

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

Zmiana regulaminu konkursu

21 marca 2018 r. zatwierdzona została zmiana regulaminu konkursu. 

Zmianie uległa treść punktu 11.3 regulaminu, który otrzymał brzmienie:

"11.3 Termin realizacji projektów. Realizacja projektu może rozpocząć się od dnia ogłoszenia listy wybranych w I etapie konkursu fiszek projektowych. Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2019 roku. Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego działania określonego we wniosku o udzielenie dotacji".

Wybrano projekty do dofinansowania

Lista rankingowa MRM II etap (PDF 63 KB)

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobirców

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (DOCX 30 KB)

Załącznik nr 1 do procedury - oświadczenie o bezstronności (DOC 28 KB)

Załącznik nr 2 do procedury - Wzór protokołu (DOC 50 KB)

 

Ustalono termin składania wniosków o udzielenie dotacji

Zgodnie z pkt. 11.2 Regulaminu Konkursu Dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast ustalony został termin składania wniosków do drugiego etapu konkursu. Wnioski mogą składać jedynie autorzy 57 fiszek wybranych w pierwszym etapie.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 1 lutego 2016 r. (liczy się data wpływu do Ministerstwa Rozwoju).

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Ministerstwo Rozwoju, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (Kancelaria Główna).

Trwa dalsza współpraca z samorządami wybranymi w I edycji konkursu

W ramach prowadzonych działań przedstawiciele samorządów biorą udział w warsztatach z sześciu obszarów tematycznych:

  1. Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji (diagnoza i obszar rewitalizacji) Pobierz prezentację "Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji"   (PDF 4 MB)
  2. Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji Pobierz prezentację "Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji" (PDF 2 MB)
  3. Program rewitalizacji od A do Z Pobierz prezentację "Program rewitalizacji od A do Z" (PDF 1 MB)
  4. Instrumenty ekonomiczno-społeczne - integracja działań w programach rewitalizacji Pobierz prezentację "Instrumenty ekonomiczno-społeczne..." (PDF 4 MB)
  5. Przestrzeń i inwestycje - uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne prowadzenia kompleksowych projektów rewitalizacji Pobierz prezentację "Przestrzeń i inwestycje..." (PDF 11 MB)
  6. Model wdrażania programu rewitalizacji. Procedury zarządzania i monitorowania (z elementami TCM) Pobierz prezentację "Model wdrażania programu rewitalizacji..." (PDF 3 MB)

 

UWAGA! Lista rankingowa - I etap Konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast

Lista rankingowa - I etap (PDF 635 KB) 

 
Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

Spotkania informacyjne

W związku z ogłoszeniem konkursu dotacji zapraszamy gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie na spotkania informacyjne

Procedura wnioskowania o dotację

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap 1

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MIiR fiszkę projektową (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje zarówno propozycje wnioskodawcy w zakresie programu rewitalizacji jak i modelowych działań pilotażowych.

Uwaga!

UWAGA: Fiszki, które zostały wybrane w I etapie konkursu nie dostają automatycznie dotacji. Pełne wnioski o przyznanie dotacji opracowane na ich bazie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania. Z wnioskodawcami, których fiszki zostały wybrane w I etapie konkursu nie jest podpisywana umowa, gdyż nie otrzymują oni żadnych środków finansowych tylko wsparcie merytoryczne, o którym mowa powyżej. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia ogłoszenia listy wybranych 50 (+/- 5) fiszek projektowych, jednak wydatki poniesione w tym okresie zostaną zrefundowane tylko w projektach wybranych do dofinansowania w II etapie konkursu (nie więcej niż 20).

 

Etap 2

Wnioski o przyznanie dotacji złożone przez wnioskodawców wybranych w I etapie konkursu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

 

Sposób składania fiszek (I etap) i wniosków (II etap)

Formularz fiszki (w I etapie)/wniosku (w II etapie) o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zwany dalej „fiszką/wnioskiem”, należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Terminy:

Ogłoszenie konkursu – 23 kwietnia 2015 r.

Termin składania fiszek projektowych – 1 czerwca 2015 r.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji - 1 lutego 2016 r.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2018 r.

 

Wartość projektów:

  • minimalna wartość projektu to 100 tys. zł 
  • maksymalna wartość projektu to 5 mln zł
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu 

 

Informacje:

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mir.gov.pl.

Ze względu na nowy sposób udzielania wsparcia prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.  

Informacja o spotkaniach prezentujących zasady konkursu znajduje się w zakładce "Konferencje i szkolenia"

 

Regulamin konkursu dotacji "Modelowa rewitalizacja miast" (PDF 445 KB)

Schemat realizacji projektu pilotażowego (DOC 32 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu dotacji:

Załączniki do wniosku o przyznanie dotacji

Załączniki do umowy

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - 19 maja 2015 r. (DOC 101 KB)

 

Lista złożonych fiszek projektowych

Lista złożonych fiszek MRM (PDF 426 KB)

 

Lista rankingowa - I etap Konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast

Lista rankingowa - I etap (PDF 635 KB) 

 

Prezentacje z konferencji dla wnioskodawców wybranych w I etapie konkursu (Warszawa, 24-26 sierpnia 2015 r.)

24 sierpnia 2015 r.

Modelowa Rewitalizacja Miast konkurs dotacji - Przemysław Derwich (PDF 406 KB)

Program rewitalizacji - wprowadzenie - Aleksandra Jadach-Sepioło (PDF 902 KB)

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego - Wojciech Jarczewski (PDF 925 KB)

Rewitalizacja w pracach MIiR - Andrzej Brzozowy (PDF 1016 KB)

25 sierpnia 2015 r.

Wdrażanie programu rewitalizacji - Aleksandra Jadach-Sepioło (PDF 487 KB)

Łódź rewitalizuje - Projekt pilotażowy - Hanna Gill-Piątek (PDF 54 MB)

Planning for Real - the method - Margaret Wilkinson (PDF 781 KB)

26 sierpnia 2015 r.

Perspektywy wzmacniania partycypacji społecznej - Maciej Borsa (PDF 330 KB)

Examples of projects P4R - Margaret Wilkinson (PDF 610 KB)

II etap konkursu MRM - Przemysław Derwich (PDF 392 KB)